การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560
 /  คณะกรรมการบริหาร ทปอ. / การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม

ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon – KMITL Thailand

และ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ์สวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เนื่องในโอกาสได้รับรอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ Global AGORA ภายในมหาวิทยาลัยโตไก วิทยาเขต Shonan โดยมี Prof. Jiro Takano รองอธิการบดีเป็นผู้มอบปริญญาฯ และ Prof.Kiyoshi Yamada Chancellor มอบเหรียญที่ระลึก โดยภายในงานมีผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400