การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการบริหาร ทปอ. / การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • การควบรวบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ
 • ขอรับการสนับสนุนจัดทำป้ายโฆษณาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 • แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • แนวทางการลงทุนหุ้นและรายงานสัดส่วนการลงทุน
 • แบบประเมินผลการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400