การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560
 /  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิต / การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษาครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำปี 2559
 • ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี 2560-2564
 • การสัมนาเชิงปฏิบัติการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400