การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
 /  CUPT QMS / การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

CUPT QMS

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกระทรวงอุดมศึกษา
 • ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
 • ขออนุมัติจัดโครงการอบรมผู้ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400