การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ความคืบหน้าโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบการเลื่อนเปิด – ปิด ภาคเรียนตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร

ผลการศึกษาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของ System Integrator

การจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบวิจัย

แนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย / สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400