การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการวิชาการ / การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400