การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560
 /  คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ / การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การกำหนดตัวชี้วัดในการจัดส่งข้อมูลภาวะบัณฑิตมีงานทำ
2. การจัดทำ “รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)
3. การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400