การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560
 /  TCAS / การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

TCAS

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • แนวทางการจัดการทดสอบข้อสอบกลาง
 • จำนวนปริมาณนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400