การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
 /  TCAS / การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

TCAS

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • การจัดการทดสอบข้อสอบกลาง
 • การส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • การจำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400