การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
 /  Uncategorized / การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงทัศนวิทัศน์ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่
1.พัฒนเสวนา เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทยในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : ปฏิญญานครพิงค์
2.การเสวนา เรื่อง 3 พลวัตการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
3.การเสวนา เรื่อง แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน (C&I) อุดมศึกษาไทยให้เท่าทันสถานการณ์โลก : OBE, Life Long Learning, Credit bank and Modular System

ขอขอบคุณภาพจาก: สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400