การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
 /  TCAS / การประชุมสามัญ ทปอ. / การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400