การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
 /  การประชุมสามัญ ทปอ. / การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม
ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • โครงการต้นกล้าเศรษฐี ระหว่างภาคการศึกษา มกราคม – พฤษภาคม และ สิงหาคม – ธันวาคม 2561
 • สถานภาพการเงินของ ทปอ. และ สมาคม ทปอ.
 • รายงานสถานะงบการเงินสมาคม ทปอ.
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของ ทปอ.
 1. คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 2. คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 3. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS
 4. คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรองฐานข้อมูลบุคลากร
 5. คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …
 • ข้อเข้าเป็นสมาชิก ทปอ. (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)
 • การประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนิเซีย ครั้งที่ 12
 • การสร้างความร่วมมือด้าน “อารยสถาปัตย์” หนึ่งในการเป็น Inclusive Society
 • โครงการรถไฟฟ้าไทย-จีน
 • โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “University, the driver of Thailand 4.0”
 • รายงานผลการดำเนินการ และขอความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนให้ทุนวิจัย และนวัตกรรมของ The UK National Academies

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400