การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
 /  การประชุมสามัญ ทปอ. / การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม

 ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • แผนการขออนุมัติงบประมาณโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลการดำเนินงานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …
 • ผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา
 • ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ขอเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • (ร่าง) โครงการ “พลังอุดมศึกษาไทยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เนื่องในโอกาสที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครบรอบ 45 ปี
 • ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การแต่งตั้งผู้จัดทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ขอแก้ไขหัวกระดาษจดหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400