การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
 /  การประชุมสามัญ ทปอ. / การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญ ทปอ. และ สมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 2/2561 วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว.

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400