การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560
 /  TCAS / การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560
การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

TCAS

การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การกำหนดรหัสสาขาวิชาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติ
 • กำหนดการจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 • การกำหนดแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400