การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program
การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program

การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program

การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400