การประชุมโครงการ Innovation Hubs
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมโครงการ Innovation Hubs
การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยของ ทปอ. พร้อมด้วย System Integrator 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี เป็นประธานในการประชุม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400