การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ
 /  General meeting / Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ
การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สภาวิศวกร และสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดการพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดเวทีเสวนา ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ

สำหรับการเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้
เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น โดย
– ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกรและอดีตกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
– ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
– รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– ดร.เจน ชาญณรงค์ หนึ่งในผู้ที่พยายามช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในนามของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ที่รวบรวมผู้มีความรู้สาขาต่าง ๆ มาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นผ่านเพจ ฝ่าฝุ่น (www.facebook.com/farfoon.th)

เวทีที่ 2 ชงรัฐตีกรอบมาตรการจัดการฝุ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานคณะทำงานศึกษาหาแนวทางป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 สภาวิศวกร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวทีที่ 3 เทคโนโลยีพิชิตฝุ่น โดย
– ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
– ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอนุกรรมการสภาวิศวกร
– รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCIRA) สจล.
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400