การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs
 /  General meeting / Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น.
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเปิดการแถลงข่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ Innovation Hubs ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมจากโมเดล Thailand 4.0 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการผลักดันของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประชารัฐ D1 งบประมาณที่สนับสนุนให้กลุ่มมหาวิทยาลัยของ ทปอ. ได้นำมาขับเคลื่อนและผลักดันผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดย รองศาสตราจารย์.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการโครงการ Innovation Hubs ทปอ. และรายงานผลการดำเนินงานของ 5 กลุ่มเรื่องที่เป็นจุดเด่นของประเทศ ดังนี้
1. ศูนย์กลางนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food Innovation Hubs) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
2. ศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานชีวภาพ (Bioenergy Innovation Hubs) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต วัฒนวิเชียร
3. ศูนย์กลางนวัตกรรมสังคมสูงอายุ (Ageing Society Innovation Hubs) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
4. ศูนย์กลางนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Innovation Hubs) โดย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
5. ศูนย์กลางนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Hubs) โดย รองศาสตราจารย์.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400