การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62
 /  TCAS / การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62
การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

การแถลงข่าว การดำเนินงานและการกำหนดปฏิทิน TCAS 62

TCAS

การแถลงข่าวแนวทาง การดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปิดโรดแม็ป TCAS 62 แจ้งกำหนดการคัดเลือก กระชับเวลาให้เร็วขึ้นเป็น 6 เดือนครึ่ง พร้อมปรับรูปแบบรอบ 3 ใหม่ เพิ่มอันดับการเลือกและลดค่าสมัครลงครึ่งหนึ่ง มุ่งกระจายโอกาสนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400