การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561
 /  TCAS / การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561
การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

TCAS

การแถลงข่าวเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การแถลงข่าว Admissions 2561 (TCAS)

การแถลงข่าว Admissions 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS)) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 1 มิถุนายน 2017

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400