พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559
 /  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิต / พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ บัณฑิตไทยไม่โกง ” ประจําปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานและผู้มอบรางวัล

การประกวดผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การประกวดหนังสั้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “แก๊งหมีขาว” ชื่อผลงาน “Enter” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “หกสองส่วนสี่” ชื่อผลงาน “ทางเลือก” จากมหาวิทยาลัยบูรพา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “คิดไม่ออก ไม่บอกละกัน” ชื่อผลงาน “เหตุผลของคนไม่ดี” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การประกวดการเขียนเรื่องสั้น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “กลโกงคนเก่ง” โดย นางสาวเบญจวรรณ ประทีป จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ผีขี้โกง” โดย นางสาวจีระภา ดีรักษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “มนุษย์เงินเดือน” โดย นายเฉลิมพล ตั้งศิริสกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ความดี VS การโกง” โดย นางสาวปภัสรา รอดคูณพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

3. การประกวดการออกแบบโปสเตอร์

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โปสเตอร์ “หมวกกันโกง” โดย นางสาวประภัสสร อาษาเค จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โปสเตอร์ “โกงวุฒิ” โดย นางสาวกรวรรณ ประมูปถัมภ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โปสเตอร์ “ชี้เป้าคนโกง” โดย นางสาวกุลธิดา ประทุมทิพย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ โปสเตอร์ “บัณฑิตตัวปลอม” โดย นางสาวรัศมี คำภิวัลย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ โปสเตอร์ “ไม่โพย ไม่ตัดคะแนน” โดย นางสาวอัชราพร อนุชน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400