การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
 /  คณะกรรมการวิชาการ / การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นประธานในการประชุม
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การเทียบการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
 • โครงการเสวนา เรื่อง คูปองพัฒนาครู สพฐ.
 • การสัมนาเรื่อง “สรุปบทเรียน 3 ปี กับการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400