โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1
 /  CUPT QMS / โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1
โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานคณะกรรมการระบบบริหารฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้

วิทยากร

 1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
 2. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ผู้ช่วยวิทยากร

 1. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
 2. รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา
 3. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
 4. รศ.จันทนี เพชรานนท์

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400