โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3
 /  CUPT QMS / โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3
โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3

โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้

วิทยากร

 1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์

ผู้ช่วยวิทยากร

 1. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
 2. รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
 3. ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
 4. ดร.นันท์ ถาวรังกูร
 5. ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
 6. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
 7. รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
 8. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาษจน์
 9. ผศ.ดร. วิชชากร จารุศิริ
 10.  อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล
 11.  รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400