โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560
 /  CUPT QMS / โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560
โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560

โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21-22 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ กล่าวเปิดการอบรม และมี รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เป็นวิทยากร

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400