โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2
 /  CUPT QMS / โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2
โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2

โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้

วิทยากร

 1. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
 2. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ผู้ช่วยวิทยากร

 1. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
 2. รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา
 3. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
 4. รศ.จันทนี เพชรานนท์

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400