การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560
 /  TCAS / การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

TCAS

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม

 • ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
 • การชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นการรับสมัครในแต่ละรอบของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 • การกำหนดรหัสสาขาวิชาข้อสอบกลางและกำหนดระยะเวลาการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • การจัดทำโครงการอบรมและสร้างความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ด้าน IT

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400