โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1
 /  CUPT QMS / โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร Tier 1 Overview อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานคณะกรรมการระบบบริหารฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้

วิทยากร

 1. รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
 2. ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

ผู้ช่วยวิทยากร

 1. รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์
 2. ดร.พีรพงศื ตริยเจริญ
 3. ดร.นันทน์ ถาวรังกูร

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400