ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565
 /  General meeting / Uncategorized / ประกาศ / สออ. ประเทศไทย / ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล
“โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ปี 2565”
(ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)
ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

    1. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    4.รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล-ASAIHL-THAILAND-OUTSTANDING-ACHIEV1

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400