cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท ๒๐) กรุงเทพฯ Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00-12.30น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ - คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS - คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 2. รายงานความก้าวหน้า โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ 3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 "University, the driver Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon - KMITL Thailand และ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ์สวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เนื่องในโอกาสได้รับรอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ Global AGORA ภายในมหาวิทยาลัยโตไก วิทยาเขต Shonan โดยมี Prof. Jiro Takano Read more
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. (CUPT QA Committee) ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. (CUPT QA Committee) ครั้งที่ 3/2560

CUPT QMS
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ทปอ. (CUPT QA Committee) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ.

การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ.

ข่าวอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม Read more
รมช.ศธ.”นพ.อุดม คชินทร” เข้าหารือการทำงาน ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

รมช.ศธ.”นพ.อุดม คชินทร” เข้าหารือการทำงาน ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

ข่าวอื่นๆ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ไม่ใช่การมารับงานอย่างเป็นทางการ แต่ รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญมาหารือเรื่องการแบ่งงาน ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ตนดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคุยในรายละเอียด เพราะหลังจากนี้จะต้องมาหารือในเรื่องเชิงนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง และยังได้พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งขับเคลื่อน เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า Read more
การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การกำหนดตัวชี้วัดในการจัดส่งข้อมูลภาวะบัณฑิตมีงานทำ 2. การจัดทำ "รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report) 3. การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) Read more
Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017) Science and Technology Excellence Senior Lecturer Award goes to: Assoc. Prof. Dr. Usana Tuntoolavest from Kasetsart University --------------------------- Excellence Young Lecturer Award goes to: Asst. Prof. Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn from King Mongkut's University of Technology Thonburi Health Science Excellence Senior Lecturer Award goes to: Prof. Dr. Nattiya Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400