cuptadmin
 /  Posts created by cuptadmin
การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หัวข้อในการแถลงข่าวมีดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอกปลอมในมหาวิทยาลัย การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ความคืบหน้าการสนับสนุนโครงการ Innovation Hubs การจัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบวิจัย Read more
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ และคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ทปอ. ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนการดำเนินงานการจัดกิจรรมโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำ ปี 2560 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดหนังสั้น การเขียนเรื่องสั้น และโปสเตอร์ ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี 2560-2564 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการจัดการทดสอบข้อสอบกลาง จำนวนปริมาณนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

CUPT QMS
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกระทรวงอุดมศึกษา ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ขออนุมัติจัดโครงการอบรมผู้ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การควบรวบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ ขอรับการสนับสนุนจัดทำป้ายโฆษณาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แนวทางการลงทุนหุ้นและรายงานสัดส่วนการลงทุน แบบประเมินผลการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานในการประชุม โดย ทปอ.ได้วางแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวาระของชาติ (National Agenda) ซึ่งเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี คือ Biotechnology เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรระดับพรีเมี่ยมและส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรเมล็ดพันธุ์ วัคซีน และอาหารสัตว์ Bio-Medical เพื่อให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียน Robotics โดยกำหนดเทคโนโลยีหลักที่มีหรือต้องพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำของภูมิภาคด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ Digital & IOT เพื่อให้ประเทศใช้เทคโนโลยี Internet of Things ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวในเอเชีย Creative & Culture เพื่อออกแบบประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs

การประชุมโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวทางการบริหาร วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานด้านวิจัยของ ทปอ. พร้อมด้วย System Integrator 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี เป็นประธานในการประชุม Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400