Nitchakan
 /  Posts created by Nitchakan
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ASAIHL Thailand Outstanding Achievement Award 2023)

1. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา   4. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   5. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2566

การประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2566

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานการจัดการทดสอบข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 และการพิจารณาเกณฑ์เทียบวุฒิหลักสูตร นานาชาติ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นเรื่อง CUPT Next Research Direction 2023–2024 13 หมุดหมาย สู่การพลิกโฉมประเทศไทย ผลักดันโจทย์สำคัญของประเทศ, เครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางราง และเครือข่ายวิจัยด้านอาหาร, รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา โดยเสนอให้ประเด็นสุขภาวะของนิสิต นักศึกษา เป็นประเด็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันในการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2566, รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการกฎหมาย, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network, Thailand, SUN Thailand) และคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน,

Read more
ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพิริยะ เข็มพล ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงินบริจาคจากสถาบันอุดมศึกษา ทปอ. มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) จำนวนเงิน 250,000 บาท มอบให้กับท่านเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Serap Ersoy เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

Read more
การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก (ECB1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมกับผู้นำนิสิตนักศึกษาจาก 51 สถาบัน จำนวนมากกว่า 220 ท่าน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ หัวข้อ “การบ่มเพาะผู้นำเยาวชนไทยเป็น Youth Soft Power” โดย ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “CMU Student’s DNA Development” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400