Tanaporn Limtrakul
 /  Posts created by Tanaporn Limtrakul
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

Uncategorized
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ TCAS64 – TCAS66, รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 และการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการดูแลการสอบ TGAT โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงาน TCAS63 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเปิดการแถลงข่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ Innovation Hubs ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมจากโมเดล Thailand 4.0 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยการผลักดันของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประชารัฐ Read more
การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

การพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดเวทีฝ่าวิกฤตฝุ่นกระทบเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สภาวิศวกร และสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดการพัฒนเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดเวทีเสวนา ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับการเสวนาแบ่งออกเป็น 3 เวที ดังนี้ เวทีที่ 1 ถกปัญหาและวิกฤตฝุ่น โดย - ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกรและอดีตกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

Uncategorized
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงทัศนวิทัศน์ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.พัฒนเสวนา เรื่อง Read more
การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมและมหาวิทยาลัย” เพื่อเชื่อมโยงและประสานงาน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกใหม) โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้บริหารศนย์คุณธรรม ผู้บริหาร ทปอ. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเสวนาด้วย ซึ่งในการประชุมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในเรื่องคุณธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การบริการสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยและถิ่นทุรกันดาร การสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์คุณธรรม โดยสรุปได้ ดังนี้ 1.สร้าง Platform ในแต่ละด้านภายในมหาวิทยาลัย - Platform Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400