Tanaporn Limtrakul
 /  Posts created by Tanaporn Limtrakul
ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน จัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาทุกแห่ง กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกภาคส่วน คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น”ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ Read more
ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

Uncategorized
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน จัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาทุกแห่ง กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกภาคส่วน คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น”ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ Read more
แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลําปาง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากและมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบในภาวะดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤตเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนโดยเริ่มต้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดบัญชีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.ร่วมใจ ต้านภัยฝุ่น) เป็นจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวไปก่อน  โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และได้ส่งต่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีในภาคเหนือต่อไป  Read more
การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ประธานคณะทำงานเกณฑ์เทียบวุฒิ ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Read more
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562

การลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. ประจำปี 2562    มีดังต่อไปนี้ โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย1. AUN-QA Overview at Program Level2. CUPT-QMS Guideline Overview at Institute Level3. AUN-QA Implementation and Gap Analysis4. ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA5. OBE สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3

TCASประกาศ

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3

TCASประกาศ

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3

TCASประกาศ

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3

Read more
แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

TCASประกาศ

แถลงข่าว ระบบรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400