คณะกรรมการบริหาร ทปอ.
 /  คณะกรรมการบริหาร ทปอ.
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon - KMITL Thailand และ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ์สวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เนื่องในโอกาสได้รับรอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ Global AGORA ภายในมหาวิทยาลัยโตไก วิทยาเขต Shonan โดยมี Prof. Jiro Takano Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรับรองฐานข้อมูลบุคลากร คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... โครงการวิจัยศึกษา "ผลกระทบการเลื่อนเปิด - ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน และแนวทางการพัฒนา" 2. การบริหารจัดการ โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศ 3. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบ้านไทย 2 โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ทปอ. ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การควบรวบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้ากับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนชุดคณะกรรมการ ขอรับการสนับสนุนจัดทำป้ายโฆษณาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แนวทางการลงทุนหุ้นและรายงานสัดส่วนการลงทุน แบบประเมินผลการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400