คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
การประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022)

การประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย 2565 HUB OF TALENTS: THAILAND RAILWAY RESEARCH NETWORK 2022 (TRRN 2022) โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางไทย ด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ทปอ.” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพรประธานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Read more
การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18B อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Read more
THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Agriculture and Food Group @ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018 THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: KU Innovation 4.0 @ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018 THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Ageing Society @ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018 Read more
Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand”

Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand”

Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand” Click here to download By: Dr. Suvit Maesincee, Minister of Science and Technology, Sunday 4th March 2018 on 11.00 A.M.-12.00 P.M. Venue: Main Stage of University Expo – the Driver of Thailand 4.0, Royal Paragon Hall, 5th Floor

Read more
การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมระดมสมอง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องไพลิน ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท ๒๐) กรุงเทพฯ Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program

การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program

การประชุมเพื่อให้ความเห็นในการผลักดันโครงการ Spearhead Program วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การดำเนินงานของผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 การจัดทำรายงานผลการศึกษาผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 การเสนอโครงการ Spearhead Project ภายใต้งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 การดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ Innovation Hubs การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400