ประกาศ
 /  ประกาศ
โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

Uncategorizedประกาศ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting PPT_Transforming HE w Digital Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Transforming-HE-w-Digital-Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf PPT_Digital Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Digital-Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf PPT_Transforming Organization by Digital Innovation-คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภคhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/Transforming-Organizationby-Digtial-Innovation-คุณอราคิน-รักษ์จิตตาโภค.pdf PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์ หนุนภักดีhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์-หนุนภักดี.pdf Read more
โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

General meetingประกาศ

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้ 1. การบรรยายหัวข้อ : ความจำเป็นในการทำ Digital Transformation for Higher Education การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ดิจิทัล ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Digital-Transformation-for-Higher-Education-ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf 2. การบรรยายหัวข้อ : Higher education digital learningโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf 3. การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย ทิศทาง PDPA ของประเทศไทยโดย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ภุชพงค์-โนดไธสง.pdf 4. การอภิปรายหัวข้อ : Security and Privacy for Online

Read more
การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 20.30 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more
การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

TCASTCASประกาศ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถยื่นคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT ) เพื่อใช้เข้าศึกษาต่อจากกำหนดการดังนี้ กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการสอบ ครั้งที่ 5/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 1 – 13 ธันวาคม 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดสอบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564… รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400