ประกาศ
 /  ประกาศ
การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564

          การประชุมทางวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “The Future of Higher Education”  โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้           1. Curriculum Transformation โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย                           ศรีนครินทรวิโรฒ Read more
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting PPT_digital literacy VCA_(ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)https://drive.google.com/file/d/1MXnAEbbqfl0HviQbdp1xhbD4bAFOxUef/view?usp=sharing PPT_Beyond Digital Literacy_(คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์)https://drive.google.com/file/d/1vy56zCDg3AOvnktUI0rfQPAKpsE8CVpj/view?usp=sharing PPT_แนวทางการพัฒนา Digital Literacy_(คุณชยุตม์ สกุลคู)https://drive.google.com/file/d/1vq2wGcf50E6U3cqAT257kp5rUTf-5CdJ/view?usp=sharing PPT_การพัฒนา Digital literacy_(รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย)https://drive.google.com/file/d/1K6F-oedqD1XA9g0_a4OPzmRzCCGt_H5N/view?usp=sharing

Read more
โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

Uncategorizedประกาศ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting PPT_Transforming HE w Digital Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Transforming-HE-w-Digital-Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf PPT_Digital Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Digital-Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf PPT_Transforming Organization by Digital Innovation-คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภคhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/Transforming-Organizationby-Digtial-Innovation-คุณอราคิน-รักษ์จิตตาโภค.pdf PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์ หนุนภักดีhttp://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์-หนุนภักดี.pdf Read more
โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

General meetingประกาศ

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้ 1. การบรรยายหัวข้อ : ความจำเป็นในการทำ Digital Transformation for Higher Education การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ดิจิทัล ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Digital-Transformation-for-Higher-Education-ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf 2. การบรรยายหัวข้อ : Higher education digital learningโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf 3. การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย ทิศทาง PDPA ของประเทศไทยโดย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลDownload : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ภุชพงค์-โนดไธสง.pdf 4. การอภิปรายหัวข้อ : Security and Privacy for Online

Read more
การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020  หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

การประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 20.30 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more
การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

การทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT )

TCASTCASประกาศ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถยื่นคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการ (General Scholastic Aptitude Test: GSAT ) เพื่อใช้เข้าศึกษาต่อจากกำหนดการดังนี้ กำหนดการสอบ ครั้งที่ 4/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการสอบ ครั้งที่ 5/2563 ช่วงรับสมัครสอบ: 1 – 13 ธันวาคม 2563 วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สถานที่จัดสอบ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TCASTCASประกาศ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 ในหมวดที่ 2 หน้าที่ของหน่วยงานในการเทียบวุฒิการศึกษา ข้อ 16 “การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นอำนาจพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อตามความเหมาะสม” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นั้น สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564… รายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านต่อ)

Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400