ข่าวอื่นๆ
 /  ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more
การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมและมหาวิทยาลัย” เพื่อเชื่อมโยงและประสานงาน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกใหม) โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้บริหารศนย์คุณธรรม ผู้บริหาร ทปอ. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเสวนาด้วย ซึ่งในการประชุมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในเรื่องคุณธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การบริการสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยและถิ่นทุรกันดาร การสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์คุณธรรม โดยสรุปได้ ดังนี้ 1.สร้าง Platform ในแต่ละด้านภายในมหาวิทยาลัย - Platform Read more
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นการส่งข้อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับสำนักงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ประธานคณะกรรมการแผนและกลยุทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้เชิญผู้บรรยายจากสำนักงบประมาณ ได้แก่ นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more
การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs

การประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงการให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการประเมินโครงการ Innovation Hubs โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 และการประชุมหารือการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Aspens room ชั้น 2 The Gardens of Dinsor Read more
การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย : ผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 - 3 และผลการรับสมัครรอบที่ 4 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Read more
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400