ข่าวอื่นๆ
 /  ข่าวอื่นๆ
ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน จัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่นและการเสวนาวิชาการ “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาทุกแห่ง กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกภาคส่วน คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น”ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ Read more
แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

แถลงข่าว เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่นละอองในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลําปาง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากและมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบในภาวะดังกล่าว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤตเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนโดยเริ่มต้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดบัญชีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.ร่วมใจ ต้านภัยฝุ่น) เป็นจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวไปก่อน  โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และได้ส่งต่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีในภาคเหนือต่อไป  Read more
การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

การประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ประธานคณะทำงานเกณฑ์เทียบวุฒิ ของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นเกณฑ์เทียบวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศร่วมกับคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Read more
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือประเด็นการกำหนดตำแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

การประชุมเรื่อง การตรวจสอบและคืนเงิน สตง. ประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข่าวอื่นๆ
การประชุมเรื่องการตรวจสอบและคืนเงินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเด็นเงินอุดหนุนพนักงานก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ.

การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ.

ข่าวอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการหารายได้ และสิทธิประโยชน์ การจัดงานครบรอบ 45 ปี ของ ทปอ. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. เป็นประธานในการประชุม Read more
รมช.ศธ.”นพ.อุดม คชินทร” เข้าหารือการทำงาน ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

รมช.ศธ.”นพ.อุดม คชินทร” เข้าหารือการทำงาน ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

ข่าวอื่นๆ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ไม่ใช่การมารับงานอย่างเป็นทางการ แต่ รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญมาหารือเรื่องการแบ่งงาน ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ตนดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคุยในรายละเอียด เพราะหลังจากนี้จะต้องมาหารือในเรื่องเชิงนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง และยังได้พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งขับเคลื่อน เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า Read more
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวอื่นๆ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Friendly Design in Higher Education Institutions) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30-12.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400