CUPT QMS
 /  CUPT QMS
โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของ ทปอ.

CUPT QMS
โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร Read more
โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้อง Cezanne - Renoir (ห้องเซซาน - เรอนัวร์) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม Read more
โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3

โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ดร.นันท์ ถาวรังกูร ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาษจน์ ผศ.ดร. วิชชากร จารุศิริ  อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล  รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์ Read more
โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2

โครงการอบรม outcome-based education and aun-qa รุ่น 2

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ รศ.จันทนี เพชรานนท์ Read more
โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2

โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูมบี ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ดร.นันท์ ถาวรังกูร ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาษจน์ ผศ.ดร. วิชชากร จารุศิริ อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์ Read more
โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 1 Overview อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.จันทนี เพชรานนท์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยวิทยากร รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ดร.นันท์ ถาวรังกรู ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย Read more
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Tier 1

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร Tier 1 Overview อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานคณะกรรมการระบบบริหารฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย ผู้ช่วยวิทยากร รศ.ดร.จันทนี เพชรานนท์ ดร.พีรพงศื ตริยเจริญ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร Read more
โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร Outcome-Based Education and AUN-QA รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานคณะกรรมการระบบบริหารฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรดังนี้ วิทยากร รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รศ.ดร.ภาวินี นรัตถรักษา ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ รศ.จันทนี เพชรานนท์ Read more
โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560

โครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1/2560

CUPT QMS
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21-22 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ กล่าวเปิดการอบรม และมี รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เป็นวิทยากร Read more
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

CUPT QMS
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม< Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400