TCAS
 /  TCAS
การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

การแถลงข่าว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ปีการศึกษา 2561

TCAS
การแถลงข่าวเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การแถลงข่าว Admissions 2561 (TCAS)การแถลงข่าว Admissions 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS)) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ Read more
การแถลงข่าว Admissions 2560

การแถลงข่าว Admissions 2560

TCAS
การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แถลงข่าว Admissions 2560การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 18 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นการรับสมัครในแต่ละรอบของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาข้อสอบกลางและกำหนดระยะเวลาการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำโครงการอบรมและสร้างความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ด้าน IT Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การชี้แจงและทำความเข้าใจประเด็นการรับสมัครในแต่ละรอบของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 การกำหนดระยะเวลาการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำ workshop การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การกำหนดรหัสสาขาวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดการทดสอบข้อสอบกลาง การส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การจำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560

TCAS
การประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การกำหนดรหัสสาขาวิชาของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติ กำหนดการจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) การกำหนดแบบฟอร์มการส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครั้งที่ 2/2560

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการจัดการทดสอบข้อสอบกลาง จำนวนปริมาณนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมวิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400