TCAS
 /  TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/60

TCAS
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400