Uncategorized
 /  Uncategorized
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563

Uncategorized
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS63 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานสรุปผลการประชาพิจารณ์ TCAS64 – TCAS66, รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 และการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการดูแลการสอบ TGAT โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการดำเนินงาน TCAS63 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและให้การต้อนรับในการประชุมอย่างดียิ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหารผู้แทนทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ Read more
การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 - TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563 เปิดจำนวน 3 หลักสูตร 1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด ***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ *** Read more
การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประเด็นสำคัญเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563), ผลการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 70 ปี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งรายงานกิจกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม Read more

การประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

Uncategorized
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายรัฐบาลกับการสอดประสานพันธกิจอุดมศึกษาไทย และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงทัศนวิทัศน์ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.พัฒนเสวนา เรื่อง Read more
การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

การประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือโครงการเวทีวิชาการด้านคุณธรรมประจำปี 2562 และการเสวนามหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรมและมหาวิทยาลัย” เพื่อเชื่อมโยงและประสานงาน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตึกใหม) โดยการประชุมดังกล่าวได้มีผู้บริหารศนย์คุณธรรม ผู้บริหาร ทปอ. รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเสวนาด้วย ซึ่งในการประชุมเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในเรื่องคุณธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การบริการสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยและถิ่นทุรกันดาร การสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมเป็นจิตอาสา 904 เป็นต้น โดยที่ประชุมมีความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์คุณธรรม โดยสรุปได้ ดังนี้ 1.สร้าง Platform ในแต่ละด้านภายในมหาวิทยาลัย - Platform Read more
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/256 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม B และ C อาคารสถานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400