โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา
 /  Uncategorized / Uncategorized / ประกาศ / โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

PPT_digital literacy VCA_(ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)
https://drive.google.com/file/d/1MXnAEbbqfl0HviQbdp1xhbD4bAFOxUef/view?usp=sharing

PPT_Beyond Digital Literacy_(คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์)
https://drive.google.com/file/d/1vy56zCDg3AOvnktUI0rfQPAKpsE8CVpj/view?usp=sharing

PPT_แนวทางการพัฒนา Digital Literacy_(คุณชยุตม์ สกุลคู)
https://drive.google.com/file/d/1vq2wGcf50E6U3cqAT257kp5rUTf-5CdJ/view?usp=sharing

PPT_การพัฒนา Digital literacy_(รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย)
https://drive.google.com/file/d/1K6F-oedqD1XA9g0_a4OPzmRzCCGt_H5N/view?usp=sharing

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400