Innovation Hubs
 /  Innovation Hubs

โครงการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

ประกาศโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดหา Digital Platform เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลและประชาสัมพันธ์ Innovation Hubsเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400