โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation
 /  Uncategorized / ประกาศ / โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation
โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

โครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดสัมมนา Leading University Through the Digital Transformation ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

PPT_Transforming HE w Digital Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Transforming-HE-w-Digital-Tech_1-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf

PPT_Digital Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_Digital-Transformation-CUPT-15-Oct_ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf

PPT_Transforming Organization by Digital Innovation-คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
http://www.cupt.net/docs/lead-digital/Transforming-Organizationby-Digtial-Innovation-คุณอราคิน-รักษ์จิตตาโภค.pdf

PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์ หนุนภักดี
http://www.cupt.net/docs/lead-digital/PPT_CUPT_Event-คุณภัทรเศรษฐ์-หนุนภักดี.pdf

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400