โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
 /  General meeting / ประกาศ / โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

โครงการจัดสัมมนา เตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้

1. การบรรยายหัวข้อ : ความจำเป็นในการทำ Digital Transformation for Higher Education การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ดิจิทัล ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Digital-Transformation-for-Higher-Education-ผศ.ดร.ภุชงค์-อุทโยภาศ.pdf

2. การบรรยายหัวข้อ : Higher education digital learning
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ศ.ดร.บัณฑิต-เอื้ออาภรณ์.pdf

3. การบรรยายพิเศษเชิงนโยบาย ทิศทาง PDPA ของประเทศไทยโดย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Higher-education-digital-learning-ภุชพงค์-โนดไธสง.pdf

4. การอภิปรายหัวข้อ : Security and Privacy for Online Learning in a New Normal Ageโดย คุณวสวัส นนท์โสภา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/Security-and-Privacy-for-Online-Learning-in-aNewNormalAge-วสวัส-นนท์โสภา.pdf

5. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ PDPA PRINCIPLES, PLANNING AHEAD & PRACTICE FOR THAI UNIVERSITIES
โดยคุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/PDPA-PRINCIPLES-PLANNING-AHEAD-PRACTICE-FOR-THAI-UNIVERSITIES-กฤติยาณี.pdf

6. การอภิปรายหัวข้อ : ประสบการณ์เตรียมความพร้อมด้าน PDPA มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
Download : http://www.cupt.net/docs/PDPA/PDPA-Implementation-Experiences-and-Lesson-Learned-ผศ.ดร.ธัชวีร์-ลีละวัฒน์.pdf

รายงานการสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://www.cupt.net/docs/PDPA/ReportPDPA-Seminar160864.pdf

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400