การประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชาพิจารณ์
ระบบการคัดเลือก TCAS64 – TCAS66 เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับทราบการวางแผน และร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2564 – 2566 โดยรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และดร.พีระพงศ์
ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา