การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อนโยบายกิจกรรมนิสิต เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำเสนอ Best practices: การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนั่งรถรางชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสมาชิก ทปอ. ซึ่งภายในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้นำนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสมาชิก ทปอ. จำนวนมากกว่า 160 คน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอ Best Practices การให้บริการด้านสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะนิสิตในทุกสถานการณ์ โดยเน้นความต้องการของนิสิตเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการดูแลนิสิตนั้นเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ได้แก่ นิสิต เพื่อนนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนิสิตและองค์กรกิจกรรมนิสิต ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม ระบบและกลไก เพื่อดูแลทางด้านสุขภาวะให้กับนิสิต และมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่จะทำให้นิสิตมีความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีความภาคภูมิใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองได้ ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่จะทำให้นิสิตมีสุขภาพใจที่แข็งแรงและมีความสุข ในช่วงบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา และรองอธิการบดีจากสถาบันสมาชิกจำนวน 30 สถาบันเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรด้านกิจการนิสิต และนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบัน ด้วยการกำหนดปฏิทินการประชุมสัญจร 2 เดือน/ ครั้ง และเห็นชอบให้มีการจัดประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับความสำคัญของงานให้เด่นชัดขึ้น พร้อมกับเป็นเวทีเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากร นิสิตและนักศึกษาจากทุกสถาบัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังกำหนดให้มีวาระประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสุขภาวะนิสิตหลากหลายแง่มุมและถอดบทเรียนระหว่างสถาบันเป็นประจำ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญทุกสถาบันต้องเร่งระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันและป็นประโยชน์ต่อไปสามารถรับชมนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่ https://drive.google.com/…/1iLggIPsGZ0TW7iba3P8MPlb0qqT…

ขอขอคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์